FÖRETAGSPOLICY

 

Iscella städ & servicecenter AB utgår från Vällingby och utför flera olika typer av städuppdrag och servicetjänster för privatpersoner och företag i hela stor-Stockholm.

ISCELLA HAR
  • StädGaranti 
  • Egna anställda
  • Kollektivavtal via Fastighetsförbundet
  • Pensionsavtal hos FORA 
  • Egendoms & Ansvarsförsäkring, Svedea 

Iscella städ & servicecenter är stolta över städyrket och vårt mål är glada och nöjda kunder med hjälp av tydlig och rak kommunikation och att projektet slutförs med högsta standard av kvalitet och effektivitet.  

Offerten ska vid godkännande och signering ses som ett avtal mellan parterna där följande villkor gäller mellan utföraren Iscella Servicecenter AB, och angiven beställare, kund.

AVTAL

Parterna kommer genom accepterande av denna offert/avtal överens om att utföraren, ska utföra specificerat uppdrag hos beställande kund. Vid återkommande utfört uppdrag erbjuder utföraren ingen bindningstid men en (1) månads uppsägningstid.

MATERIAL, REDSKAP & UTRUSNING 

Iscella Städ & Servicecenter ansvarar för att ta med eget material, redskap & utrusning vid utförande av uppdraget i enlighet med detta avtal. I det fall det specificerats i offerten, kan visst material, redskap & utrusning osv behöva förvaras hos beställaren, kunden.

PERSONAL 

Iscella Städ & Servicecenter har arbetsgivaransvar för eventuell personal som deltar i utförandet av uppdraget. Utföraren ansvarar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalet åtaganden.

TILLTRÄDE & IORDNINGSTÄLLANDE

Servicetagaren ska lämna Servicegivaren erforderligt tillträde samt se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras.

SERVICEGIVARENS FÖRSÄKRINGAR

Servicegivaren ska ha allriskförsäkring. Servicetagaren ska vara medförsäkrad. Servicegivaren ska vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande (om detta är tillämpligt med avseende på arbetets natur).

PRIS 

Priset i offerten baseras på den information Iscella Städ & Servicecenter fått från beställaren vid förfrågan. Vid felaktig beskrivning kan kostnader tillkomma. Kostnad för städmaterial och framkörning redovisas separat i offerten på direktiv av Skatteverket. 

BETALNING/FAKTURERING

Fakturering sker efter genomfört uppdrag. Vid återkommande uppdrag görs faktureringen månadsvis den första nästkommande månad. Fakturan skickas via e-post och det finns även möjlighet till kortbetalning via Zettle/Paypal.

Betalningsvillkor: 10/20 dagar netto efter fakturans utställande. Vid försenad betalning kan påminnelse- och förseningsavgifter tillkomma. Vid privat utförda tjänster ansöker utföraren om avdrag ROT/RUT hos Skatteverket efter att beställaren, kunden betalat sin faktura.

RUT-AVDRAG:

Privata städtjänster ger rätt till 50% avdrag på arbetskostnaden. Detta redovisas i offerten/fakturan och Iscella Städ & Servicecenter ansöker om resterande 50% från Skatteverket efter genomförd betalning. Iscella Städ & Servicecenter förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran till Skatteverket avslås.

AVBOKNING

Önskar servicetagaren avboka städningen i enlighet med detta avtal ska det göras senast 24h i förväg. Görs avbokningen för sent debiteras servicetagaren fullt pris. Avbokning kan göras via E-post eller att lämna meddelande i servicegivarens växel, 08 695 69 50

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för utförandet av städningen och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer Servicegivaren att för servicetagarens räkning behandla personuppgifter som Servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som Servicegivaren inhämtat från externa register. Servicegivaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring

FEL I TJÄNSTEN

I de fall tjänsten inte stämmer överens med vad som parterna kommit överens om ska utföraren meddelas senast 48 timmar efter uppdraget slutförts. Utföraren ska i första hand ha rätt att avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt eller inte kan göras inom skälig tid kan i stället prisavdrag bli aktuellt. Rör det som om en skada som orakats av utföraren kan beställaren, kunden slutligen kräva skadestånd. Utföraren ska följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Kan parterna ändå inte komma överres ska tvist lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

STÄDGARANTI

Vid flyttstädning har även den nya bostadsinnehavaren 24h städgaranti under förutsättning att Iscella Städ & Servicecenter är informerade om dag för inflyttning och att tiden mellan utflytt och inflyttning inte är mer än 7 dagar. 

AVTALSBROTT

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten får avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Vad som precis föreskrivits gäller förutsätt att rättelse inte vidtagits inom 14 dagar från att meddelade om uppsägning lämnats.  

TVIST

Tvist avgörs av allmän domstol. Servicetagaren (konsumenten) kan också anmäla tvister till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm. Konsumenter kan även få vägledning av hemkommunens konsumentvägledare eller Hallå konsument.