Avtal & Allmännavillkor

Innehållsförteckning

Dessa allmänna villkor gäller mellan servicegivaren, Iscella Servicecenter AB, och angiven kund, servicetagaren.

AVTALSPERIOD

Parterna kommer genom accepterande av detta avtal överens om att servicegivaren, ska utföra ett tidigare (Genom offert & Avtal) specificerat uppdrag hos servicetagaren.

PRIS & BETALNING

Fakturering sker efter avslutad och godkänt uppdrag.  Betalningsvillkor: 20 dagar netto efter fakturans utställande. Vid försenad betalning kan påminnelse- och förseningsavgifter tillkomma.

Servicegivaren ansöker om avdrag ROT/RUT hos Skatteverket efter att servicetagaren betalat sin faktura.

FEL I TJÄNSTEN

I de fall tjänsten inte stämmer överens med vad som parterna kommit överens om ska servicegivaren meddelas senast 24 timmar efter städningen slutförts. Servicetagaren ska i första hand ha rätt att avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt eller inte kan göras inom skälig tid kan i stället prisavdrag bli aktuellt. Rör det som om en skada som orakats av servicegivaren kan servicetagaren slutligen kräva skadestånd

Servicegivaren ska följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Kan parterna ändå inte komma överres ska tvist lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

AVTALSBROTT

Bryter någon part mot villkoren i detta avtal och avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten får avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Vad som precis föreskrivits gäller förutsätt att rättelse inte vidtagits inom 14 dagar från att meddelade om uppsägning lämnats.

AVBOKNING

Önskar servicetagaren avboka städningen i enlighet med detta avtal ska det göras senast 24h i förväg.

Görs avbokningen för sent debiteras servicetagaren fullt pris. Avbokning kan göras via E-post eller att lämna meddelande i servicegivarens växel, 08 695 69 50

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för utförandet av städningen och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer Servicegivaren att för servicetagarens räkning behandla personuppgifter som Servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som Servicegivaren inhämtat från externa register. Servicegivaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring

 

Följande allmänna bestämmelser är framtagna av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

 

Tillämplighet

För arbetet gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser.

Arbetets utförande

Servicegivaren ska utföra arbetet fackmässigt. Servicegivaren ska också med tillbörlig omsorg ta till vara servicetagarens intressen och samråda med servicetagaren i den utsträckning det behövs och är möjligt, t.ex. om det under arbetets gång visar sig att tjänsten inte är till rimlig nytta för servicetagaren eller om kostnaden blir betydligt högre än servicetagaren räknat med. Servicegivaren kan vid tilläggsarbeten ha rätt till pristillägg.

Behövs intrimningsåtgärder efter arbetets avslutande åtar sig Servicegivaren att inom skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av sådana åtgärder är inte att betrakta som avvikelser från ett fackmässigt utförande.

Dokument m.m.

Alla beskrivningar, ritningar och tekniska handlingar som Servicegivaren överlämnat till servicetagaren förblir Servicegivarens egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, ska återlämnas till Servicegivaren.

Tillträde & iordningställande

Servicetagaren ska lämna Servicegivaren erforderligt tillträde samt se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras.

Arbetets avbrytande m.m.

Om det sedan arbetet har påbörjats visar sig att det inte kan anses vara till rimlig nytta för servicetagaren eller att priset för arbetet kan bli betydligt högre än servicetagaren hade kunnat räkna med, ska Servicegivaren underrätta servicetagaren om förhållandet och begära servicetagarens anvisningar.

Kan servicetagaren inte anträffas eller lämnar servicetagaren av annan orsak inte anvisningar till Servicegivaren inom rimlig tid ska arbetet avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att servicetagaren ändå önskar få arbetet utfört. Avbryter Servicegivaren ett påbörjat arbete med stöd av andra stycket har Servicegivaren rätt till ersättning för extra kostnader. Medför avbrottet en väsentlig olägenhet för Servicegivaren får Servicegivaren, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, häva avtalet.

Ändringar, tilläggsarbeten och pristillägg

Om det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med det beställda arbetet lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) ska Servicegivaren underrätta servicetagaren och begära servicetagarens anvisningar. Med tilläggsarbeten enligt föregående stycke likställs

arbete som föranleds av att uppgifter m.m. som servicetagaren svarar för inte är riktiga, att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad Servicegivaren haft rätt att förutsätta, eller att förhållandena i övrigt inte är sådana som de kunnat antas vara vid en fackmässig bedömning.

Kan servicetagaren inte anträffas eller lämnar servicetagaren inte anvisningar inom rimlig tid får Servicegivaren utföra tilläggsarbetet – om kostnaderna för tilläggsarbetet inte överstiger 15 % av kostnaderna för det beställda arbetet eller –om det finns särskilda skäl att anta att servicetagaren önskar tilläggsarbetet utfört i samband med det beställda arbetet. Servicegivaren är skyldig att utföra tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för servicetagaren, om servicetagarens anvisningar inte kan inhämtas eller om servicetagaren begär det.

Har Servicegivaren utfört tilläggsarbeten enligt denna punkt eller har arbetet fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till servicetagaren och som Servicegivaren inte borde ha förutsett när avtalet ingicks har Servicegivaren rätt till pristillägg.

Servicegivarens rätt till tidsförlängning m.m.

Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång. Kontraktstiden ska förlängas eller avkortas i den utsträckning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång. Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, ska entreprenaden vara färdigställd inom den tid som är skälig med hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad av samma art och omfattning. Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden ska vara fullgjord inom entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller entreprenadens ibruktagande bör avvaktas. Servicegivaren har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om Servicegivaren hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför Servicegivarens kontroll som Servicegivaren inte skäligen kunde ha förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att Servicegivaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. Part ska utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller borde ha insett skulle medföra försening. Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får parten inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller borde ha insett detsamma. Dröjsmål på Servicegivarens sida föreligger om Servicegivaren överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som ska gälla enligt ovan. Dröjsmål på Servicegivarens sida föreligger också, om Servicegivaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av kontraktsarbetena eller för ett arbetes framskridande, under förutsättning att Servicegivaren inte har rätt till tidsförlängning enligt ovan.

Besiktning

Har avtal träffats om slutbesiktning ska Servicegivaren underrätta servicetagaren om när sådan besiktning kan ske. Servicetagaren eller Servicegivaren får begära – garantibesiktning om garantitid har avtalats, garantibesiktningen hålls före garantitidens utgång, – efterbesiktning av arbete som utförts för att avhjälpa fel. Servicetagaren utser en opartisk besiktningsman som i god tid kallar parterna till besiktning. Servicetagaren står kostnaden för slutbesiktning och garantibesiktning. Kostnaden för efterbesiktning betalas av Servicegivaren om fel kvarstår och i annat fall av servicetagaren. Besiktningsmannen ska upprätta ett utlåtande över en utförd besiktning.

Skadestånd

I enlighet med förutsättningarna i konsumenttjänstlagen har servicetagaren rätt till ersättning för skada– t.ex. utgifter och förluster – som orsakats honom genom fel eller dröjsmål. Servicegivaren ska också, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, ersätta skada på servicetagarens egendom, som inträffat då egendomen varit under Servicegivarens kontroll. Skadestånd omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Servicetagaren ska så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan. Personskador regleras inte av dessa bestämmelser.

Ungefärlig prisuppgift

En ungefärlig prisuppgift omfattar endast de arbeten och åtaganden som anges i avtalet. Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 15 %, om inte Servicegivaren har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt dessa allmänna bestämmelser eller konsumenttjänstlagen. Om det avtalade arbetet avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat som kräver undersökningar som Servicegivaren normalt inte är skyldig att utföra i anbudsskedet, ska prisgränsen enligt föregående i stället vara 25 %.

ROT- och RUT-avdrag

Vid ROT-/RUT-avdrag gäller följande. Servicetagaren är skyldig att på begäran uppvisa ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion som servicetagaren utnyttjat under året. Servicetagaren är skyldig att betala återstående arbetskostnad till Servicegivaren om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter Servicegivarens ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp. Detta gäller inte om skälet för att utbetalningen inte medges eller återkrävs beror på någon omständighet som Servicegivaren är ansvarig för. Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Servicegivaren framställt krav. Därefter löper dröjsmålsränta enligt räntelagen. Servicetagaren försäkrar att servicetagaren är ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet, samt att servicetagaren nyttjar densamma.

Servicetagarens avbeställningsrätt

Servicetagaren har rätt att avbeställa arbetet innan det avslutas mot ersättning till Servicegivaren enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser.

Servicegivarens försäkringar

Servicegivaren ska ha allriskförsäkring. Servicetagaren ska vara medförsäkrad. Servicegivaren ska vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande (om detta är tillämpligt med avseende på arbetets natur).

Tvist

Tvist avgörs av allmän domstol. Servicetagaren (konsumenten) kan också anmäla tvister till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm. Konsumenter kan även få vägledning av hemkommunens konsumentvägledare eller Hallå konsument.